Groen wonen test – wedstrijd Reynaers Time For Family Cabin 

ARTIKEL 1 – ORGANISATIE

1.1. De vennootschap Reynaers Aluminium NV met maatschappelijke zetel te 2570 Duffel (België), Oude Liersebaan 266, ingeschreven bij de KBO met nummer 0437.278.077

en met BTW-nummer BE 437.278.077 (hierna: “Organisator”) organiseert een Wedstrijd (hierna: “Wedstrijd”) (zonder aankoopverplichting) die loopt van 1 oktober 2020 om 00:00:00 CEST tot 23 oktober  2020 om 23:59:59 CEST (hierna: “Actieperiode”).

1.2. Deze Wedstrijd wordt aangekondigd via online kanalen van de Organisator (Facebook, Pinterest, website) en externe mediakanalen (online nieuwssites). 

ARTIKEL 2 – ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET VERLOOP

2.1. Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige kennis en onherroepelijke aanvaarding zonder voorbehoud van het Wedstrijdreglement.

2.2. Het Wedstrijdreglement is beschikbaar op de website van de Organisator via URL https://www.groenwonentest/wedstrijdreglement en op eenvoudige aanvraag.

2.3. De Organisator houdt zich het recht voor, zonder zich te moeten verantwoorden, om op elk moment, zonder verwittiging of zonder verplichting om haar beslissing te moeten motiveren, wijzigingen aan te brengen aan het reglement. Deze wijziging zal van toepassing zijn voor elke deelnemer. Geen enkele drukfout of schrijffout kan aanleiding geven tot schadevergoeding of welke verplichting dan ook van de Organisator.

2.4. Door deel te nemen aan deze Wedstrijd, aanvaarden de deelnemers onvoorwaardelijk en zonder enige reserve elk artikel van dit reglement en elke mogelijke beslissing die door de Organisator moet genomen worden in het kader van deze Wedstrijd. Alle situaties die niet uitdrukkelijk worden voorzien in dit reglement, worden beslecht door de Organisator.

2.5. Elke klacht over deze Wedstrijd moet rechtstreeks gestuurd worden naar: Reynaers Aluminium NV – Marketing & Communicatie Belux – Oude Liersebaan 266 – 2570 Duffel (België) of via mail naar marketing@reynaers.be.

ARTIKEL 3 – DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

3.1. Toegang tot de Wedstrijd

De Wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die op het ogenblik van hun deelname minstens de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Iedere deelnemer mag maximaal één keer deelnemen aan de Wedstrijd, namelijk met zijn unieke persoonlijke gegevens. Bij een meervoudige deelname, zal enkel met de eerste deelname rekening worden gehouden.

Volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd:

 • personen die een rechtstreekse of onrechtstreekse (juridische) band hebben met de Organisator, of met één van de bij de organisatie of de verspreiding van de Wedstrijd betrokken vennootschappen, met name communicatie-, reclame- en marketingbureau;
 • de familieleden van voormelde personen (met inbegrip van partners, echtgenoten, broers en zussen, kinderen).

De deelnemer hoeft geen aankoop te hebben verricht bij de Organisator of één van haar verkooppunten.

Onvolledige of niet correct ingevulde inschrijvingsformulieren worden als ongeldig beschouwd.

3.2. Deelnamemodaliteiten

Deelname aan de Wedstrijd verloopt uitsluitend via de website van de Organisator via URL https://www.groenwonentest.be/wedstrijd/. Iedere poging tot deelname per telefoon, fax, post, e-mail of andere wijze zal niet in aanmerking worden genomen.

De persoon die tijdens de Actieperiode overgaat tot het volledig en correct invullen van de wedstrijdvragen en persoonlijke gegevens op de website is een deelnemer aan deze Wedstrijd.

De deelnemer aan de Wedstrijd moet achtereenvolgens:

 • Surfen naar https://www.groenwonentest.be/wedstrijd/
 • Een antwoord geven op de hoofdvraag: “Voor hoeveel procent is aluminium recycleerbaar? Tip: deze informatie vind je op www.reynaers.be.”
 • Een antwoord geven op de schiftingsvraag: “Hoeveel geldige deelnames zullen we ontvangen hebben tussen 1 oktober 2020 om 00:00:00 CEST tot 23 oktober 2020 om 23:59:59 CEST?”
 • Persoonlijke gegevens invullen (naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Aanduiden of je aankoop overweegt van ramen, deuren of veranda.
 • Aanduiden wat je (ver)bouwsituatie is en de timing invullen van je (ver)bouwproject.
 • Akkoord gaan met dit Reglement
 • Akkoord gaan met de Privacy Policy en toestaan dat de Organisator je relevante informatie voor je (ver)bouwproject mag bezorgen via e-mail.
 • Je deelname bevestigen

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname maar iedere deelnemer neemt de kosten van een internetverbinding voor zijn rekening. In geen geval kan je de kosten voor je deelname terugvorderen van de Organisator.

3.3. Duur van de Wedstrijd

De Wedstrijd loopt 1 oktober 2020 om 00:00:00 CEST tot 23 oktober 2020 om 23:59:59 CEST. 

Voor deelname is de datum en het uur van ontvangst door de Organisator van het elektronisch deelnameformulier bepalend. Er wordt slechts rekening gehouden met inzendingen die door de Organisator ontvangen worden vóór afloop van bovenvermelde Wedstrijdperiode. In geen geval kan de Organisator aansprakelijk worden gesteld voor de laattijdige ontvangst van het deelnameformulier, om welke reden dan ook (inclusief maar niet uitsluitend om redenen van technische aard).

3.4. Geldigheid van de deelname

Enkel de deelname in eigen naam en voor eigen rekening is toegelaten. Onder geen beding mag worden deelgenomen onder een pseudoniem of in naam en/of voor rekening van één of meerdere derden.

De deelnemer garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. De Organisator is niet verantwoordelijk indien de deelnemer onjuiste, niet-actuele of onvolledige gegevens verstrekt.

De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer onmiddellijk of op een later tijdstip uit te sluiten van de Wedstrijd en/of andere lopende en toekomstige Wedstrijden, alsook zich de prijs die de deelnemer in voorkomend geval reeds zou hebben ontvangen door deelname aan huidige Wedstrijd, te doen terugbetalen in geval van:

 • onvolledigheid, incorrectheid of valsheid van de meegedeelde persoons- of andere gegevens;
 • om het even welke overtreding van huidig Reglement;
 • om het even welke (poging tot) fraude.

Georganiseerde en/of collectieve (al dan niet geautomatiseerde) deelnames aan de Wedstrijd worden sowieso als fraude beschouwd, evenals iedere (poging tot) wijziging van de voorzieningen van de Wedstrijd, via welk procedé dan ook (al dan niet geautomatiseerd), met het oog op beïnvloeding van het resultaat en de aanduiding van de winnaar, en zullen dan ook automatisch tot uitsluiting leiden.

De uitslagen van de Wedstrijd kunnen niet worden aangevochten. Over de uitslagen van de Wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (noch per brief, noch per e-mail, noch telefonisch).

ARTIKEL 4 – PRIJS EN TOEWIJZING

4.1. De prijs

Deelnemers aan de Wedstrijd kunnen volgende prijs winnen:

Een voucher voor 2 overnachtingen in de Reynaers Time For Family Cabin  op een idyllische locatie in België voor een gezin van 4 personen ter waarde van €530. De winnaar kan dit verblijf boeken via www.slowcabins.be . 

Er wordt 1 winnaar geselecteerd. 

De prijs wordt door de winnaar aanvaard zoals hij is uitgereikt, het kan niet worden betwist en zal in geen geval terugbetaald of omgeruild worden. 

De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijzen om te zetten in een prijs met gelijkaardige waarde en, in de mate van het mogelijke, met gelijkaardige kenmerken. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

De prijs is niet overdraagbaar en kan op geen enkel moment ter discussie gesteld worden, noch kan de prijs, geheel of gedeeltelijk, in geld worden omgezet, noch omgeruild of vervangen worden, om welke reden dan ook.

De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen Prijs.

4.2. Toewijzing van de prijs

De deelnemer die tijdens de Actieperiode de Wedstrijdvraag “Voor hoeveel procent is aluminium recycleerbaar? Tip: deze informatie vind je op www.reynaers.be.” juist beantwoordt en de schiftingsvraag “Hoeveel geldige deelnames zullen we ontvangen hebben tussen 1 oktober 2020 om 00:00:00 CEST tot 23 oktober 2020 om 23:59:59 CEST?” het dichtst benadert, zal aangewezen worden tot winnaar.

De  winnaar zal ten laatste op 31 oktober 2020 per e-mail verwittigd worden. De Organisator zal de winnaars per e-mail contacteren via het op het elektronisch deelnameformulier opgegeven e-mailadres. 

Het niet aanvaarden van de prijs, om welke reden dan ook, kan geenszins leiden tot toekenning van enige financiële of andere tegenwaarde.

Indien je niet de Winnaar bent, zal je hiervan niet persoonlijk op de hoogte gebracht worden.

ARTIKEL 5 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

5.1. Respect voor de privacywetgeving

In het kader van hun deelname aan de Wedstrijd dienen de deelnemers een aantal persoonsgegevens mee te delen aan de Organisator, namelijk naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres en dit via het formulier op de website van de Organisator. De Organisator is hierbij de gegevensverantwoordelijke. Zijn communicatiebureau UPR Agency is gegevensverwerker. 

De Organisator verbindt zich ertoe om deze gegevens te behandelen en te verwerken conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”), de daarbij aansluitende nationale wetgeving, de bepalingen omtrent cookies en direct marketing in respectievelijk de Telecomwet van 2005 en Boek XII Wetboek Economisch Recht (hierna in het algemeen: “Privacywetgeving”).

Voor wat betreft het privacybeleid van UPR Agency dient verwezen te worden naar volgende URL:  http://prez.ly/efnb

5.2. Doel en rechtsgrond van de verwerking

Het privacybeleid van Reynaers Aluminium vermeldt alle rechtsgronden en doeleinden van de verwerkingen in het kader van deze Wedstrijd (https://www.reynaers.be/nlBE/particulieren/privacy-policy)

5.3. Bijzondere toestemming voor publicatie van bepaalde persoonsgegevens van de winnaar

Iedere deelnemer verleent de Organisator, door zijn loutere deelname aan de Wedstrijd, de onvoorwaardelijke toelating tot publicatie, via gelijk welk medium, van zijn naam en voornaam ten titel van identificatie als winnaar van de Wedstrijd.

5.4. Rechten

Iedere deelnemer geniet te allen tijde het recht de verwerkte persoonsgegevens te raadplegen, maar ook om er informatie over te bekomen, de gegevens te verbeteren, te wijzigen, te beperken en te verwijderen.

Iedere deelnemer heeft eveneens een recht om de verleende toestemming in te trekken, zonder dat dergelijke intrekking afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. Daarnaast kan iedere deelnemer verzet aantekenen tegen verdere verwerking van persoonsgegevens. In geval van direct marketing, zoals het verzenden van nieuwsbrieven, kan de deelnemer zijn recht op verzet te allen tijde, kosteloos en zonder opgave van redenen uitvoeren.

Hou er echter rekening mee dat het niet verwerken van je persoonsgegevens gevolgen kan hebben voor je verdere deelname.

Tot slot beschikt ieder deelnemer over het recht op vrije gegevensoverdracht aan derden of aan zichzelf in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

5.5. Beveiliging

Tot slot hebben wij alle redelijke organisatorische en technische maatregelen genomen om je persoonsgegevens en hun vertrouwelijk karakter afdoende te vrijwaren. Je persoonsgegevens zijn louter toegankelijk gemaakt voor interne en externe medewerkers die er noodgedwongen toegang toe moeten hebben.

5.6. Uitoefening rechten en klachten

Indien je je rechten wenst uit te oefenen, nodigen wij je uit om contact op te nemen met de Organisator, hetzij via post op het bovenstaande adres, hetzij via email op: marketing@reynaers.be. Hierbij vragen wij je om ons een scan door te sturen van de rectozijde van je identiteitskaart waarbij je kaartnummer, nationaliteit en geboortegegevens onleesbaar zijn gemaakt.

Indien andere vragen, opmerkingen of klachten heeft, nodigen wij je uit om een email te sturen naar: marketing@reynaers.be.

Indien je meent dat je rechten geschonden zijn door ons, beschik je over het wettelijk gegarandeerde recht als betrokkene om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit van je keuze. Voor België is dat:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: contact@apd-gba.be.

ARTIKEL 6 – DISKWALIFICATIE, OPSCHORTING OF ANNULERING

6.1. Diskwalificatie:

Elke inbreuk op dit Wedstrijdreglement of elke fraude leidt tot de diskwalificatie van de Deelnemer. De Organisator kan een Deelnemer diskwalificeren bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit Wedstrijdreglement. De Deelnemers die gediskwalificeerd worden zullen onverwijld en permanent worden uitgesloten en mogen niet meer deelnemen aan de Wedstrijd. In al deze gevallen zullen de beslissingen van de Organisator definitief zijn en daartegen staat geen beroep open.

6.2. Overmacht:

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Wedstrijd overeenkomstig huidig Wedstrijdreglement onmogelijk is geworden, onder meer in geval van de slechte werking van het Internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informatica-systemen of computerprogramma’s.

6.3. Voorbehoud:

De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten of te verlengen of om de deelnemingsvoorwaarden, de prijzen of elke andere modaliteit ervan op elk ogenblik en naar eigen inzicht en goeddunken te wijzigen, zelfs buiten enige situatie van overmacht en zonder dat de Deelnemers op grond hiervan enig verhaalrecht krijgen ten aanzien van de Organisator.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Indien de Wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt de Organisator zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.

7.2. Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen de Organisator, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de Wedstrijd, de aanduiding van de Winnaars en het al of niet toewijzen van de Prijzen. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de Wedstrijd, zoals vermeld in het vorige lid.

7.3. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een verplichting of aansprakelijkheid van de Organisator.

ARTIKEL 8 – GELDIGHEID & AFDWINGBAARHEID VAN HET REGLEMENT

Indien één of meerdere bepalingen van huidig reglement ongeldig of niet afdwingbaar blijken, dan blijven de overige clausules onverminderd van kracht.

ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

9.1. Huidig Wedstrijdreglement alsook het verloop van de Wedstrijd zelf is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De bevoegde rechtbank voor kennisname van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig Wedstrijdreglement zijn de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Organisator.

9.2. De Klant verbindt zich ertoe in geval van een geschil aangaande de toepassing of interpretatie van het Wedstrijdreglement eerst een minnelijke schikking na te streven in overleg met de Organisator alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

9.3. Elke klacht over deze Wedstrijd moet rechtstreeks gestuurd worden naar: Reynaers Aluminium NV – Afdeling Marketing & Communicatie Belux – Oude Liersebaan 266 – 2570 Duffel (België) of via mail naar marketing@reynaers.be.